צוואה וירושה

בקשה למינוי מנהל עיזבון

ככלל, מנהל עיזבון דרוש מתי שיש מה לנהל. הדוגמא הקלאסית היא עיזבון שבו עדר כבשים. לאחר שרועה הצאן הלך לעולמו, וכל עוד לא הוכרזו היורשים והעיזבון חולק בפועל, באם לא יתמנה מנהל עיזבון שידאג להאכיל את הכבשים, הרי שכולן תמותנה, והעיזבון יתכלה. כמובן שכלל זה רלוונטי גם כשלא מדובר בכבשים; לא פעם הולך אדם לעולמו ומותיר עסק חי שיש לנהל, נכסים שיש להשכיר, עבודות שיש לבצע, מיסים שיש לשלם וכיוב'. 


יחד עם זאת, יש להימנע מ"יד קלה" בהגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון, כאשר אין בו צורך. חשוב לזכור ששכר טרחתו של מנהל עיזבון נפסק ע"י בית המשפט ועלול להגיע עד כדי 4% משווי העיזבוון + מע"מ. 


מקום שכל היורשים הפוטנציאליים מסכימים ביניהם על הצורך במינוי מנהל עיזבון, תוגש הבקשה לרשם לענייני ירושה. באם קיימות מחלוקות, או באם תיק העיזבון מתברר כבר ממילא בפני בית המשפט לענייני משפחה, תוגש הבקשה למינוי מנהל עיזבון לאחרון. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ויש לצרף לה תצהיר. המבקש רשאי להציע בבקשתו מנהל עיזבון ספציפי (בדרך כלל מוצע למנות את בא כוח המבקש). יש לציין בבקשה האם ידוע אם המנוח קבע בצוואתו מנהל עיזבון.


לא ניתן למנות אדם כמנהל עיזבון מבלי שהתקבלה הסכמתו לכך. במקרים מסויימים, נדרש מנהל העירבון להפקיד ערובה להבטחת מילוי תפקידו כדין.