צוואה וירושה

בקשות לצו ירושה / צו קיום צוואה

a salon

בעת פטירתו של יקירכם, לא ניתן יהיה לבצע כל פעולה בעיזבונו ללא צו ירושה או צו קיום צוואה. צו ירושה יינתן מקום שהנפטר לא הותיר צוואה, ואז עיזבונו יחולק בהתאם לכללי הירושה על פי דין. צו קיום צוואה יינתן מקום שהנפטר הותיר צוואה.


את הבקשה לצו ירושה / צו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה במחוז שבו היה מקום מגוריו האחרון של המנוח. כיום ניתן לעשות זאת באופן ממוחשב. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בת 130 ש"ח עבור פרסום בעיתון וכן אגרת פתיחת בקשה בת 501 ש"ח. את האגרה ניתן לשלם בכרטיס אשראי באתר התשלומים הממשלתי שכתובתו כאן. לבקשה יש לצרף אישור משלוח בדואר רשום של הודעה על הגשת הבקשה ליורשים על פי דין, שאחרת היא תוחזר לשולח ללא טיפול.


ככל שהבקשה הוגשה כדין, היא תועבר לתגובת המדינה (האפוטרופוס הכללי) ודבר הגשתה יפורסם בעיתון (כיום "ידיעות אחרונות" או "ישראל היום"). החל ממועד הפרסום בעיתון, לכל המתנגד לקבלת הבקשה מוקנים שבועיים להגשת התנגדותו לרשם. במידת הצורך, ניתן להגיש בקשה למתן ארכה, שגם היא תהיה כרוכה בתשלום אגרה בת 235 ש"ח.


במרבית המקרים, לא מוגשת התנגדות לבקשה והאפוטרופוס הכללי אינו מוצא סיבה להתערב בה. צו ירושה / צו קיום צוואה ייחתם ע"י הרשם לענייני ירושה ויישלח למבקש בדואר רשום. עם הצו הזה יש לגשת לבנק, לקופת הגמל וליתר המחזיקות ולבקש לקבל את זכויותיו של המנוח. גם העברת נכסי נדל"ן בטאבו תתבצע באמצעות מסמך זה. במקרה ולא קיבלתם די עותקים, ניתן לשלוח בפקס בקשה להנפקת עותקים נוספים למזכירות הרשם לענייני ירושה. כל עותק נוסף כרוך באגרה בת 5.15 ש"ח. 


התהליך כולו אורך כחודשיים-שלושה, כאשר אין סיבוכים. 


ניתן לברר את סטטוס הבקשה לצו ירושה / צו קיום צוואה באתר הרשם לענייני ירושה שכתובתו כאן.